ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 07.00 น. ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา

มอบหมายให้ นางศิริพร ถูกจิตต์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

และนายจิรเดช นันตา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

ณ โรงเรียนจุนวิทยาคม และโรงเรียนพญาลอวิทยาคม

โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูให้การต้อนรับ

แชตกับเรา