ร่วมประชุมเพื่อวางแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกับภาคีเครือข่ายหน่วยงานปกครองอำเภอปง

วันที่ 14 มิถุนายน 2566 ว่าที่ ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล

มอบหมายให้ นางสุทรา เชียงแสน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

พร้อมด้วยนางสาวกรรณิการ์ สุรัตน์ นักจิตวิทยาโรงเรียนฯ

ร่วมประชุมเพื่อวางแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกับภาคีเครือข่ายหน่วยงานปกครองอำเภอปง โรงพยาบาลปง

ตำรวจ สภ.ปง ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน และคณะครู โรงเรียนปงรัชดาภิเษก

ณ ห้องประชุมโรงเรียนปงรัชดาภิเษก อำเภอปง จังหวัดพะเยา

แชตกับเรา