บันทึกข้อตกลง(Memorandum of Understanding: MOU) แนวปฏิบัติในการส่งเสริมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ปีการศึกษา 2566

วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2566 ว่าที่ ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา

พร้อมด้วย ดร.ชัยรินทร์ ชัยวิสิทธิ์ รอง ผอ.สพม.พะเยา ดร.จักรพันธ์ ภาชนะ รอง ผอ.สพม.พะเยา

ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ และบุคลาการทางการศึกษา สพม.พะเยา

ร่วมการบันทึกข้อตกลง (Memorandum of Understanding: MOU) แนวปฏิบัติในการส่งเสริมการทดสอบ

ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ปีการศึกษา 2566

ระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา และ สถานศึกษาในสังกัด

ณ ห้องประชุมโรงเรียนปงรัชดาภิเษก ตำบลนาปรัง อำเภอปง จังหวัดพะเยา

แชตกับเรา