การติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา ณ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม

วันอังคาร ที่ 11 กรกฎาคม 2566 ว่าที่ร้อยโท ทวีป วงค์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา

มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.ญาณบดินทร์ อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ฯ พะเยา

เป็นประธานคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา และคณะ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา ณ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตภูลังกา โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูให้การต้อนรับและร่วมให้ข้อมูล