ประชุมชี้แจงข้อราชการ

เมื่อวันอังคาร ที่ 2 พฤษภาคม 2566 เวลา 9:30 น. ดร.ชัยรินทร์ ชัยวิสิทธิ์ รองผู้อำนวยการ สพม.พะเยา

พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าแต่ละกลุ่มงาน เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อราชการ

ณ ห้องประชุมน้ำยม สพม.พะเยา อ.เมือง จ.พะเยา

แชตกับเรา