อธิบาย

                ระบบนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอใช้บริการทำบัตรข้าราชการและขอคัดลอกสำเนาทะเบียนประวัติข้าราชการฯของข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษาพะเยา กรุณากรอกข้อมูลและแนบเอกสาร

หลักฐานของข้าราชการพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ(ถ้ามี)ให้ครบถ้วน


แชตกับเรา