โครงการโรงเรียนแห่งความสุขเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด

วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2566 นายนิเวช อินสุวอ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการโรงเรียนแห่งความสุขเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด

และมอบหมายให้ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลจัดการศึกษา จัดทำคู่มือแนวทางพัฒนาโรงเรียนแห่งความสุข เพื่อให้โรงเรียนเข้าใจและตระหนักถึงประโยชน์ของการพัฒนา ณ ภูกลองรีสอร์ท อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

แชตกับเรา