เสวนา ร่าง พ.ร.บ. การศึกษา เพื่อได้รับความรู้ความเข้าใจ และระดมความคิดเห็น

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับการกำหนดทิศทางและยกระดับคุณภาพการศึกษาของไทย

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 นายนิเวช อินสุวอ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

มอบหมายให้ นายจักรพันธ์ ภาชนะ และนางสาวขวัญนภา เตโชวีรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะยา เข้าร่วม เสวนา ร่าง พ.ร.บ. การศึกษา เพื่อได้รับความรู้ความเข้าใจ และ

ระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับการกำหนดทิศทางและยกระดับคุณภาพการศึกษาของไทย

ณ วิทยาลัยเทคนิคเทิง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย