ประชุมคณะกรรมการและหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดพะเยา

ครั้ง 11/2566

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น.

นายนิเวช อินสุวอ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา มอบหมายให้

นางสาวขวัญนภา เตโชวีรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดพะเยา ครั้ง 11/2566

ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

แชตกับเรา