การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนจังหวัดพะเยา เพื่อพิจารณาอนุมัติเงินกู้ยืม

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา

เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนจังหวัดพะเยา

เพื่อพิจารณาอนุมัติเงินกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(ครั้งที่ 1) ณ ห้องประชุมคอนเฟอร์เร้นส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1