กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ( Open House)

ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

วันอังคาร ที่ 26 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา

มอบหมายให้ นางสาวขวัญนภา เตโชวีรกุล รองผอ.สพม.พะเยา เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม

เปิดบ้านวิชาการ (Open House) พร้อมเยี่ยมชมกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ

ให้กำลังให้นักเรียน ครูที่ปรึกษา ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

แชตกับเรา