ผู้บริหาร สพม.พะเยา มอบนโยบายและวางแผนเตรียมความพร้อมการประเมิน ITA Online 2020 โดยใช้นวัตกรรมการทำงานร่วมกันแบบ Online

ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา พร้อมด้วย นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร และนายสัมฤทธิ์ กอไธสง รอง ผอ.สพม.พะเยา มอบนโยบายและรับฟังการชี้แจงรายละเอียดการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน ITA Online 2020 ร่วมกับทีมบริหารองค์กร จากนายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี ผู้รับผิดชอบการประเมินฯ  ณ ห้องประชุมน้ำยม สพม.พะเยา อ.เมือง จ.พะเยา โดยกลุ่มอำนวยการเป็นผู้รับผิดชอบหลักการประเมิน เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565

ในการนี้ นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA  ได้เสนอนวัตกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลออนไลน์ Cloud Storage ผ่านหน้าเว็ปไซต์ของสพม.พะเยา ทำให้บุคลากรทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ ทำให้ประหยัดเวลา ลดการใช้กระดาษ ลดการพบปะเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อยู่ที่ไหนก็สามารถทำงานได้ เป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาระบบการทำงานให้ทันสมัย สอดคล้องกับ “เป้าหมายการขับเคลื่อน 4 มิติ สพม.พะเยา” มิติมี่ 4 ประสิทธิภาพ รวมถึง ค่านิยมองค์กร ” องค์กรทันสมัย  (เพรียบ) คุณภาพก้าวไกล  (เนี๊ยบ) ฉับไวบริการ  (เฉียบ) ” และ การบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ PHAYAO MODEL : O = Organization Innovation

แชตกับเรา