วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยาพร้อมด้วย
จ่าสิบโท สุพจน์ ชัยชนะ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะ เข้าร่วมประชุมรับการให้คำปรึกษา/พี่เลี้ยง Coaching Team ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี
ณ ห้องประชุมจอมจ้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โดยมี ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 เป็นประธานในการให้คำปรึกษา

แชตกับเรา