วันที่ 21 มิถุนายน 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา
เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนแผนการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ตามแนวทางการประเมินนานาชาติ (PISA) ผ่านระบบออนไลน์
ณ ห้องผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา