เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565  คณะผู้บริหารการศึกษาในจังหวัดพะเยา ให้การต้อนรับ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวต้อนรับ ในส่วนของ     สพม.พะเยา ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผู้อำนวยการ สพม.พะเยา นำผู้บริหารสถานศึกษา รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ของโรงเรียนในสังกัด ใน 3 ด้าน คือ

  1. การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย

ดำเนินการโดยทีมงานนักจิตวิทยาเขตพื้นที่  ดำเนินการคัดกรองนักเรียนตามแนวทางการดำเนินงานของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกับครูนักจิตวิทยาโรงเรียน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา พร้อมส่งต่อข้อมูลแก่ครูนักจิตวิทยาโรงเรียน  เพื่อนำไปเป็นฐานข้อมูลในการจัดกิจกรรมป้องกัน    ส่งเสริม เช่น กิจกรรมเสริมนาฏศิลป์ ดนตรี ศิลปะ ขยายผลกิจกรรมโครงการ to be number one จนครบทุกโรงเรียนพัฒนาศูนย์เพื่อนใจ ประสบความสำเร็จคือโรงเรียนฟากกว๊าน  โรงเรียนดงเจนวิทยาคมได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับประเทศ

  1. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย

ดำเนินการสำรวจข้อมูลพื้นฐาน เด็กนักเรียนที่ตกหล่น  ดำเนินงานโครงการพาน้องกลับมาเรียนเพิ่มห้องเรียนพิเศษ วิทย์ , คณิต , อาชีพ จัดกิจกรรมจัดหาทุนการศึกษา “กองทุนเพื่อน้อง” ประกาศเจตนารมณ์ ปี ๒๕๖๖ เป็นปีทองของการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา “เด็กพะเยาทุกคน ต้องได้เรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพใกล้เคียงกัน”

  1. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความสอดคล้องหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนแผนการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดภายใต้แนวคิด “เด็กพะเยายุคใหม่” เน้นการเรียนรู้เชิงรุก การจัดแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย เช่น ฐานการเรียนรู้เฮือนแก้ว(ธุรกิจกาแฟ) หอคำ(ธุรกิจออนไลน์) กีฬา E-Sport และการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษเป็นต้น

ทาง สพม.พะเยา ให้การสนับสนุน ส่งเสริมโรงเรียนในสังกัดให้การดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ อย่างเต็มศักยภาพให้บรรลุเป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการ