สพม.พะเยา จัดโครงการวัยใส รู้ใส่ใจสุขภาพ ณ โรงเรียนขุนควรวิทยาคม

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 ว่าที่ ร.ท. ดร.ทวีป  วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา  เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการวัยใส รู้ใส่ใจสุขภาพ ให้กับนักเรียนแกนนำโรงเรียนขุนควรวิทยาคม ประกอบด้วยนักเรียนชั้น ม.4 จำนวน 47 คน ครูจำนวน 6 คน วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น มุ่งเน้นการการสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องบทบาททางเพศ พัฒนาการทางเพศตามวัย การรักษาสัมพันธภาพกับเพื่อนเพศเดียวกันและต่างเพศ การตัดสินใจและแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องเพศ ป้องกันและลดปัญหาอนามัยการเจริญพันธ์ของวัยรุ่น โดยได้รับความร่วมมือสนับสนุนคณะวิทยากรจากสำนักข่าวเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา โดยโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษา การดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียน ตามนโยบายของ สพฐ.และกระทรวงศึกษาธิการ