สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยาติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน PMQA

ว่าที่ร้อยโท ดร.ทวีป วงศ์ชาลีกุล ผู้อำนวยการ สพม.พะเยา เป็นประธานการประชุม

ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน PMQA และมอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ดำเนินการประชุมโดย นางสาวกาญจนา ธรรมสอน ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และ

นางกัญญาภัทร ปัญญาวงศ์ นักจัดการงานทั่วไปโดยมีบุคลากร สพม.พะเยา จำนวน

40 คน ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการ สพม.พะเยา, ผู้อำนวยการกลุ่ม, ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาปริญญาโทฝึกประสบการณ์ร่วมสังเกตการ

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมน้ำยม สพม.พะเยา อ.เมือง จ.พะเยา

แชตกับเรา