ต้อนรับคณะกรรมการติดตามการอบรมภาคปฏิบัติ“โครงการ หนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ”

วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 ว่าที่ร.ท.ทวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา และคณะ

ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามโครงการฝึกอบรมหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัยสร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ

ประกอบด้วย นางลำพึง ศรีมีชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส ประธานกรรมการ

นางสาวสมใจ ปิ่นวัฒนะ นิติกรชำนาญการ สำนักนิติการ กรรมการ และนางเยาวรัช ปรีดาพันธุ์

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ สพป.สงขลา เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

ช่วยราชการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน กรรมการและเลขานุการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามการฝึกอบรมฯ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา และได้ร่วมฝึกปฏิบัติฐานฝึกอบรม “นาทีชีวิต”

ณ ห้องประชุมเฮือนคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา