สพม.พะเยา ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 19/2566 และประชุมทีมบริหาร สพม.พะเยา

วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 8:00 น. ว่าที่ร้อยโท ทวีป วงศ์ชาลีกุล ผู้อำนวยการ สพม.พะเยา

พร้อมด้วย ดร.ชัยรินทร์ ชัยวิสิทธิ์ รองผู้อำนวยการ สพม.พะเยา ดร.จักรพันธ์ ภาชนะ รองผู้อำนวยการ สพม.พะเยา

และบุคคลากรทางการศึกษา สพม.พะเยา ร่วมรับชม รายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่19/2566

เพื่อรับรับฟัง นโยบาย แนวทางปฏิบัติ ร่วมถึงข้อราชการอื่นๆ เพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

จากนั้น เป็นการประชุมทีมบริหาร สพม.พะเยา โดยมี ว่าที่ร้อยโท ทวีป วงศ์ชาลีกุล เป็นประธานในการประชุม

เรื่องการกำกับติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ด้านความปลอดภัย และการเยี่ยมบ้านนักเรียนและติดตามการทำงานของแต่ละกลุ่มงานต่างๆ

ณ ห้องประชุมน้ำยม สพม.พะเยา อ.เมือง จ.พะเยา