การอบรมทบทวนผู้กำกับลูกเสือ สังกัด สพม.พะเยา รุ่นที่ 1 ณ โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 09.00 น.

ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา

เป็นประธานเปิดการอบรมทบทวนผู้กำกับลูกเสือ สังกัด สพม.พะเยา รุ่นที่ 1

เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ได้ทบทวนวิชาทางการลูกเสือให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของจุดหมาย หลักการ วิธีการ

และกระบวนการฝึกอบรมแผนใหม่ตามแนวทางของสำนักงานลูกเสือโลกและลูกเสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เพื่อให้สามารถนำไปวางแผนและจัดกิจกรรมทางการลูกเสือในสถานศึกษาได้อย่างถูกต้อง

ณ โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

แชตกับเรา