เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 6 / 2566

วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566

ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

มอบหมายให้ นางอุไร จันทร์ซางเพ็ญ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาเข้าร่วม

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 6 / 2566

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

เข้ารับรางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปี 2566 ระดับเงิน ระดับจังหวัดพะเยา จากผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา จำนวน 10 โรงเรียน ได้แก่ 1.โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 2. โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 3.โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 4.โรงเรียนปงัชดาภิเษก 5.โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 6.โรงเรียนจุนวิทยาคม, 7.โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 8.โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ 9.โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม

และ 10.โรงเรียนขุนควรวิทยาคม ณ ห้องประชุมภูกามยาว ศาลากลางจังหวัดพะเยา