ร่วมเป็นคณะกรรมการให้คำแนะนำปรึกษาของคณะกรรมการพี่เลี้ยง (Coaching Team)

วันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยโท ทวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา

ร่วมเป็นคณะกรรมการให้คำแนะนำปรึกษาของคณะกรรมการพี่เลี้ยง (Coaching Team)

ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 3 – 4 (Cluster16)

ณ ห้องประชุมพญามังราย สพป.ชร. เขต 1 โดยมี นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.ชร. เขต 1 เป็นประธาน

แชตกับเรา