สพม.พะเยา เข้าร่วมกิจกรรม “กาแฟยามเช้า” จังหวัดพะเยา

วันพุธ ที่ 13 กันยายน 2566 07.30 น.ว่าที่ร้อยโท ทวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา

เข้าร่วมกิจกรรม “กาแฟยามเช้า” จังหวัดพะเยา

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และปรึกษาหารือการทำงานร่วมกัน

อย่างไม่เป็นทางการ โดยใช้ชื่องาน “กาแฟ…แห่งมวลมิตร PHAYAO Cafe”

ณ ร้านไมอามี่ อ.เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

แชตกับเรา