ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม

วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา

มอบหมายให้ นางสาวขวัญนภา เตโชวีรกุล รองผอ.สพม.พะเยา

และคณะกรรมการชุดที่ 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา 2566 ด้านความปลอดภัย และการนำนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การขับเคลื่อนภายในโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงสร้างขวัญ

และกำลังใจให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา

ณ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม