กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา มีดังนี้

  1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560

2. พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542

3. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545

4. พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553

5. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562

6. พ.ร.บระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2546

7. 007 พ.ร.บ.บริหาร แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553

8. พ.ร.บ. เบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562

9. พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

10. พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551

11. พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553

12. พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562

13. พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

14. พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

015 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

016 พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

17. พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

18. พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

19. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ.2544

กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

020 กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบ