คู่มือการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

1. คู่มือบริการ การทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

2. คู่มือบริการ การขอหนังสือรับรองเงินเดือน / การทำงาน

3. คู่มือบริการ การขออนุญาตไปต่างประเทศโดยใช้วันลาหรือระหว่างวันหยุดราชการ

4. ขั้นตอนการทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

5. ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองเงินเดือน / การทำงาน

6. การขออนุญาตไปต่างประเทศโดยใช้วันลาหรือระหว่างวันหยุดราชการ

7. ขั้นตอนการขอสำเนา ก.พ.7

8. ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองสิทธิ์

9. ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินช่วยพิเศษข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/ผู้รับบำนาญ ถึงแก่ความตาย

10. ขั้นตอนการเบิกจ่ายบำเหน็จดำรงชีพ

11. ขั้นตอนการขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์ราชการ (กรณีโรงเรียนเป็นผู้ซื้อเอง)

12. ขั้นตอนการให้บริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์

แชตกับเรา