แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต “โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
(สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา” ปีงบประมาณ 2565

แชตกับเรา