คู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

คู่มือปฏิบัติงานของ นางสาวกาญจนา ธรรมสอน   ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินแลสินทรัพย์       

คู่มือปฏิบัติงานของ นางดรุณี การะเกตุ    พนักงานราชการ

คู่มือปฏิบัติงานของ นางสาวสุวิมล เจนใจ พนักงานราชการ         

คู่มือปฏิบัติงานของ นายศราวุฒิ เกิดสวัสดิ์ พนักงานราชการ

คู่มือปฏิบัติงานของ นายพจน์ ทะอุด  เจ้าหน้าที่ธุรการ

แชตกับเรา