รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

แชตกับเรา