สพม.พะเยา ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดทำมาตรการและแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และการติดตามการดำเนินงาน

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดทำมาตรการและแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อน และการติดตามการดำเนินงาน พร้อมทั้งมอบนโยบายและร่วมกิจกรรมตามกระบวนการทั้งหมด ณ ห้องประชุมน้ำยม สพม.พะเยา อ.เมื่อง จ.พะเยา

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 สพม.พะเยา ร่วมรับชมพุธเช้า ข่าว สพฐ. ประชุมบุคลากร และติดตามการเตรียมข้อมูลเพื่อรับการประเมิน ITA Online

แชตกับเรา