สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา จัดทำแนวปฏิบัติ Do’s & Don’ts เพื่อลดความสับสน
เกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม