คู่มือปฏิบัติงานของ นางศิริพร ถูกจิตต์    นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ      

คู่มือปฏิบัติงานของ นายอนุรักษ์ ชำนาญยา   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ               

คู่มือปฏิบัติงานของ นางสาวอรทัย โนขัติมา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

คู่มือปฏิบัติงาน นายภานุวัฒน์ นามมณฑา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

คู่มือปฏิบัติงาน นายพิษณุพงศ์ สันทราย นักทรัพยากรบุคคล

คู่มือปฏิบัติงานของ นางสาวสมหทัย บุญเรือง      พนักงานราชการ