ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 3/2564**วันที่ 11 มีนาคม เวลา13.00 น.ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพะเยา

ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 3/2564**วันที่ 11 มีนาคม เวลา13.00 น.ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพะเยา

“พิธีลงนามรับ – ส่ง งานในหน้าที่ราชการ” ระหว่างสำนักงานเขตการศึกษามัธยมศึกษาพะเยา กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ในวันที่ 10 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมภูชี้ฟ้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย

“พิธีลงนามรับ – ส่ง งานในหน้าที่ราชการ” ระหว่างสำนักงานเขตการศึกษามัธยมศึกษาพะเยา กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ในวันที่ 10 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมภูชี้ฟ้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย

“ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2563” ในวันที่ 13 – 14 มีนาคม 2564 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

“ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2563” ในวันที่ 13 – 14 มีนาคม 2564 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับสพนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564) ณ ห้องประชุมน้ำนม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับสพนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564) ณ ห้องประชุมน้ำนม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

การคัดเลือกการประกวดเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2563 ณหอประชุม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

การคัดเลือกการประกวดเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2563 ณหอประชุม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

การประชุมการบริหารงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาให้ไปในทิศทางเดียวกัน” ในวันที่ 17 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมน้ำอิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

การประชุมการบริหารงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาให้ไปในทิศทางเดียวกัน” ในวันที่ 17 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมน้ำอิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา