ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา

วันที่ 13 ธันวาคม 2566 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้

นางอุไร จันทร์ซางเพ็ญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

เป็นประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา

โดยมี คณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมติดตาม เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยมี คณะครูให้การต้อนรับและร่วมให้ข้อมูล ณ ห้องประชุมโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

แชตกับเรา