นิเทศ ติดตาม คุณภาพของโรงเรียนโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ณ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

วันอังคาร ที่ 26 ธันวาคม 2566 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา

มอบหมายให้ นางอุไร จันทร์ซางเพ็ญ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาเป็นประธานคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม คุณภาพของโรงเรียนโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ

และคณะได้เข้านิเทศ ติดตาม คุณภาพของโรงเรียนโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ

ณ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน

ขอขอบคณะผู้บริหาร คณะครูที่ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา