การประชุมเตรียมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่

วันอังคารที่ 23 มกราคม 2567

นายจักรพันธ์ ภาชนะ รอง ผอ.สพม.พะเยา รักษาราชการแทน ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้

นางอุไร จันทร์ซางเพ็ญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

เข้าร่วมประชุมเตรียมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่

ณ ห้องประชุมขุนจอมธรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

แชตกับเรา