การคัดเลือกสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเพชรและรักษามาตรฐานเพชร

วันที่ 30 มกราคม 2567 นายจักรพันธ์ ภาชนะ รอง ผอ.สพม.พะเยา รักษาราชการแทน ผอ.สพม.พะเยา

มอบหมายให้ นางอุไร จันทร์ซางเพ็ญ ผู้อำนวยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

เป็นประธานการคัดเลือกสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเพชรและรักษามาตรฐานเพชร พร้อมคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ ณ โรงเรียนภูซางวิทยาคม อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา ลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขทั้งในและนอกสถานศึกษา และยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียนและบุคลากรในการศึกษาที่มีผลการปฏิบัติดีเด่น

แชตกับเรา