วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา
มอบหมายให้คณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบออนไลน์ YouTube OBEC Channel ณ ห้องกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสังกัด
ได้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ดังกล่าวด้วย

แชตกับเรา