.

ผอ.สพม.พะเยา และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติชั้นพื้นฐาน (O-NET)

แชตกับเรา