สพม.พะเยา อบรมและพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2566 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นำโดย นางอุไร จันทร์ซางเพ็ญ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ได้จัดการอบรมและพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีว่าที่ร้อยโท ทวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา เป็นประธานในการอบรมและพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุคนธ์ คำวิชัย โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

แชตกับเรา