วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา

พร้อมด้วย นางอุไร จันทร์ซางเพ็ญ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. สันติ บูรณะชาติ ,ดร.นริศรา เสื้อคล้าย และดร.วันนากร พรประเสริฐ ณ ห้องประชุมน้ำยม

สพม.พะเยา โดยคณะอาจารย์ จาก ม.พะเยา ได้นิเทศและติดตามผลการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา ในหน่วยงานการศึกษา ของนิสิต หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต

สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

แชตกับเรา