ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานการเงินและสินทรัพย์
แก่นิสิตที่ขอรับการฝึกประสบการณ์

                           วันที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้ นายศราวุฒิ เกิดสวัสดิ์ นักวิชาการพัสดุ ปฎิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และนางดรุณี การะเกตุ นักวิชาการเงินและบัญชี ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานการเงินและสินทรัพย์ แก่นิสิตที่ขอรับการฝึกประสบการณ์ จาก มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเรียนรู้งานในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ณ ห้องประชุมน้ำยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา