กลุ่มอำนวยการดำเนินกิจกรรม 5 ส
1. สะสาง 2. สะดวก 3. สะอาด 4. สุขลักษณะ 5. สร้างนิสัย

                   วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 กลุ่มอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ดำเนินการจัดกิจกรรม 5 ส เป็นกระบวนการหนึ่งที่เป็นระบบมีแนวปฏิบัติที่เหมาะสม สามารถนำมาใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้ดีขึ้น ทั้งในส่วนงานด้านการผลิต และด้านการบริการ ซึ่งนำมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรได้อีกทางหนึ่ง ได้แก่ 1. สะสาง 2. สะดวก 3. สะอาด 4. สุขลักษณะ 5. สร้างนิสัย ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

แชตกับเรา