ให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับงานกลุ่มกฎหมายและคดีและ
กลุ่มพัฒนาครูฯ แก่นิสิตที่ขอรับการฝึกประสบการณ์จาก ม.พะเยา

                                       เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. จ่าสิบโท สุพจน์ ชัยชนะ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดีและกลุ่มพัฒนาครูฯ ให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับงานกลุ่มกฎหมายและคดีและกลุ่มพัฒนาครูฯ แก่นิสิตที่ขอรับการฝึกประสบการณ์จาก ม.พะเยา ณ ห้องกลุ่มกฎหมายและคดี สพม.พะเยา

แชตกับเรา