ให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับงานกลุ่มนโยบายและแผน
แก่นิสิตที่ขอรับการฝึกประสบการณ์จาก ม.พะเยา

                   เมื่อวันอังคารที่ 18 เมษายน พ.ศ.2566 เวลา 09.30 น. นางเกษรา สิริชูทรัพย์ นักวิเคราะห์นโบายและแผนชำนาญการพิเศษ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และนายจีรเดช นันตา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานนโยบายและแผน แก่นิสิตที่ขอรับการฝึกประสบการณ์ จาก ม.พะเยา เพื่อเรียนรู้งานในกลุ่มนโยบายและแผน ณ ห้องกลุ่มนโยบายและแผน สพม.พะเยา

แชตกับเรา