ให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฎิบัติงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา แก่นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา

วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้

นางสุนทรา เชียงแสน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยกลุ่ม

ส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฎิบัติงาน

ของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา แก่นิสิตที่ขอรับการฝึกประสบการณ์

จาก มหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้องประชุมน้ำยม สพม.พะเยา

แชตกับเรา