ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2566

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 08.30 น. ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา

มอบหมายให้ นายกันตธี ฉันทะ เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2566

ณ โรงแรมเอวาน่าแกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซนเตอร์ กรุงเทพมหานคร