การประกันคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา ณ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม

วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 น. ว่าที่ร้อยโท ทวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา

มอบหมายให้ นางอุไร จันทร์ซางเพ็ญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

และดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

เข้าร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา

เพื่อการประกันคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา

ณ หอประชุมมรกต โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม

แชตกับเรา