เผยแพร่บทความวิชาการด้านการศึกษา เรื่อง ผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ ผู้เขียนบทความ นางอุไร จันทร์ซางเพ็ญผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

เผยแพร่บทความวิชาการด้านการศึกษา เรื่อง ผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ ผู้เขียนบทความ นางอุไร จันทร์ซางเพ็ญ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลนิเทศการศึกษา

แชตกับเรา