การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ)ประจำปี พ.ศ. 2567

รายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 7467 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 256

แชตกับเรา